MT STAVEBNÉ ROZPOČTY © 2013   - spracovanie položkových rozpočtov, výkazov výmer, súpisov prác a dodávok pozemných a inžinierských stavieb - spracovanie a ocenenie hotových, slepých výkazov výmer, zadaní - spracovanie predpokladanej ceny stavebného diela - spracovanie rozborov, kalkulácií a čerpaní - spracovanie normohodín a strojhodín prác - spracovanie aproximatívnych prepočtov - kontrola a posudky rozpočtov - aktualizácia rozpočtov - autorizovaný stavebný dozor Práca v softvéri CENKROS plus Služby